Upute za prijavu završnih radova

U završnom semestru sveučilišnog prijediplomskog studija (6. semestar) student bira  temu završnog rada te nakon dogovora s mentorom dostavlja u Ured za studente i studije (referadu) Zahtjev za prijavu teme završnog/ diplomskog rada(Obrazac br. 1) koji je potpisao mentor do 30. travnja. Ured za studente i studije unosi temu u Studomat i ona je vidljiva studentu. Odabrana tema vrijedi dvije (2) godine.

 1. Student piše i oblikuje završni rad prema Uputama za izradu studentskih radova.
 2. Student u suradnji s mentorom izrađuje konačnu inačicu završnog rada.
 3. Student dogovara termin predaje završnog rada s mentorom u predviđenim rokovima.
 4. Student mora prije prijave završnog rada položiti sve ispite.
 5. Sve ocjene trebaju biti upisane u ISVU sustav.
 6. Popunjene dokumente student predaje u Ured za studente i studije (referadu) najkasnije tri dana nakon mentorovog pregleda i ocjene završnog rada.
 7. Nakon provedene ocjene završnog rada u ISVU sustavu student će dobiti Potvrdu o završenom studiju koja vrijedi do promocije.
 8. Dokumenti koje student treba priložiti prilikom Prijave završnog rada:
  •  Studentsku iskaznicu (X-icu)
  • Potvrdu o izvršenju studentskih obveza
  • Potvrdu o popunjenoj sveučilišnoj anketi  – link na anketu —> ANKETA 
  •  Ispunjeni Obrazac – Izjava o suglasnosti za objavu (Obrazac br. 3)
  •  Završni rad treba imati jedan primjerak u tiskanom obliku spiralno uvezan te po jedan primjerak elektronički u pdf-u i word formatu.

Konačna inačica završnog rada mora biti predana najkasnije do 15.rujna ukoliko student namjerava upisati diplomski studij slijedeće akademske godine.

 

 

 

 

Odluka Odbora za završne i diplomske radove_Teme završnih i diplomskih radova u ak. god. 2022.-2023. (1)

Dokumenti