Upute za prijavu diplomskih radova

U završnom semestru sveučilišnog diplomskog studija (4. semestar) student bira  temu diplomskog rada te nakon dogovora s mentorom dostavlja u Ured za studente i studije (referadu) Zahtjev za prijavu teme završnog/ diplomskog rada (Obrazac br. 1) koji je potpisao mentor do 30. travnja. Ured za studente i studije unosi temu u studomat i ona je vidljiva studentu. Odabrana tema vrijedi dvije (2) godine.

 1. Student piše i oblikuje diplomski rad prema Uputama za pisanje završnog i diplomskog rada.
 2. Student u suradnji s mentorom izrađuje konačnu inačicu diplomskog rada.
 3. Student dogovara termin prijave obrane diplomskog rada s mentorom u predviđenim ispitnim rokovima.
 4. Student mora prije prijave obrane diplomskog rada položiti sve ispite.
 5. Sve ocjene trebaju biti upisane u ISVU sustav.
 6. Popunjene dokumente student predaje u Ured za studente i studije (referadu) najkasnije pet dana prije utvrđenog datuma polaganja diplomskog ispita.
 7. Nakon provedene ocjene diplomskog ispita  u ISVU sustavu student će dobiti Potvrdu o završenom studiju koja vrijedi do promocije.
 8. Dokumenti koje student treba priložiti prilikom Prijave diplomskog rada:
  •  Studentsku iskaznicu (X-icu)
  • Potvrdu o izvršenju studentskih obveza
  • Potvrdu o popunjenoj sveučilišnoj anketi  – link na anketu —> ANKETA
  •  Ispunjeni Obrazac – Izjava o suglasnosti za objavu (Obrazac br. 3)
  •  Konačna odobrena inačica diplomskog rada u tri primjerka u tiskanom obliku spiralno uvezanih te jedan primjerak elektronički u pdf-u i word formatu.

 

Dokumenti