Usluge

USLUGE KNJIŽNICE

Posudba građe i rad u čitaonici

Od listopada 2021. godine knjižnica postupno nabavlja građu koja pokriva obveznu i dopunsku literaturu iz kolegija preddiplomskoga i diplomskoga sveučilišnoga studija kineziologije. Sva obrađena građa je pretraživa u online katalogu unutar knjižničnog programa Zaki. U knjižnici su dostupna dva računala za rad na kojima je instaliran i program Statistica. Posudba i rad u čitaonici se odvija prema Pravilniku knjižnice Kineziološkoga fakulteta Osijek.

 

Pitajte knjižničara

Usluga pitajte knjižničara je usluga koja se odnosi na pomoć oko pretraživanja literature za izradu seminarskih, završnih, diplomskih i doktorskih radova. Dodatna literatura vezano za vaš upit pretražuje se prvenstveno u knjižnici Kineziološkoga fakulteta Osijek, a dodatno u svim dostupnim online katalozima knjižnica u Hrvatskoj. Pretražuju se i baze podataka koje su dostupne u nacionalnoj licenci.

*Ispunite Zahtjev za pitajte knjižničara

 

Međuknjižnična posudba

Usluga međuknjižnične posudbe je usluga kojom se iz knjižnica u zemlji i inozemstvu pribavlja knjižnična građa koju knjižnica Kineziološkoga fakulteta ne posjeduje, a za potrebe znanstvenoga i stručnoga rada ili usavršavanja. Korisnicima se omogućuje posudba, skeniranje ili kopiranje građe iz drugih knjižnica u zemlji ili inozemstvu. Međuknjižnična posudba obavlja se u skladu s međunarodnim i nacionalnim pravilima, sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine«, br. 167/03., 79/07., 80/11., 125/11. i 141/13.), te Pravilniku o radu knjižnice Kineziološkoga fakulteta Osijek.

*Ispunite Zahtjev za međuknjižničnu posudbu

 

Bibliometrijske usluge

Prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017)  Knjižnica Kineziološkoga fakulteta Osijek izrađuje Potvrde o zastupljenosti i citiranosti radova u bazama podataka propisanim Pravilnikom te ostale pokazatelje o znanstvenim časopisima, kao i druge bibiliometrijske podatke propisane odredbama ovog Pravilnika. Knjižnica izrađuje Potvrde za znanstvenike/znanstvenice Kineziološkoga fakulteta Osijek. Knjižnica izdaje Potvrdu o zastupljenosti i citiranosti radova znanstvenika/znanstvenice te Potvrdu o statusu časopisa s indeksiranim radovima u relevantnim bazama podataka. Zastupljenost znanstvenih radova provjerava se u relevantnim bazama podataka propisanim Pravilnikom. Citiranost podrazumijeva ukupan broj citata objavljenih radova znanstvenika u citatnim bazama podataka propisanim Pravilnikom (WoSCCScopusGoogle Znalac). Pretražuju se baze koje su u trenutku izrade potvrde dostupne u sklopu nacionalne ili sveučilišne licence, a kojima se pristupa preko Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

*Ispunite Zahtjev za izradu Potvrde o zastupljenosti i citiranosti radova