Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Kineziološki fakultet Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zajamčeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima.

 

Službenik za informiranje

Darko Novosel, mag. iur.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Podnošenje Zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva (ispunjavanjem Obrasca Zahtjev za pristup informacijama) Službeniku za informiranje Kineziološkog fakulteta Osijek.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama koje posjeduje Kineziološki fakultet Osijek može se podnijeti pisanim putem na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Kineziološki fakultet Osijek

Službenik za informiranje

Drinska 16/A

31000 Osijek

 

ili predati osobno na urudžbeni zapisnik Kineziološkog fakulteta Osijek na adresi: Drinska 16/A 31000 Osijek, radnim danom od 08,00 do 12,00 sati.

te elektroničkom poštom na adresu:  pristupinfo@kifos.hr

Zahtjev za informacijom možete podnijeti i usmeno:

  • telefonom na broj: 031/559 307, radnim danom od 08,00 do 12,00 sati
  • osobnim dolaskom, radnim danom od 08,00 do 12,00 sati

Ako je zahtjev podnesen usmeno (osobnim dolaskom ili putem telefona) sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Da bi bio valjan, pisani zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih za ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Rokovi

Na temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući naĉin, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem.

 

Kineziološki fakultet Osijek ima parvo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine” broj 12/14. i 15/14.).

Obrasci za ostvarivanje prava na pristup informacijama:

Zahtjev za pristup informacijama (.doc)

Zahtjev za dopunu/ispravak informacije (.doc)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (.doc)

 

Propisi

.

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Dokumenti