09.10.2020

Produljenje upisa studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija

Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku donio je 30. rujna 2020. Odluku o
produljenju roka za upis studenata u prvu godinu diplomskih sveučilišnih studija na svim
sastavnicama Sveučilišta. Navedenom Odlukom studentima preddiplomskih sveučilišnih
studija iznimno se omogućava završetak studija i produljuje rok za prijavu i upis na
diplomske sveučilišne studije do 30. listopada 2020. godine.
Za dodatne informacije molimo obratite se Uredu za studente i studije Kineziološkog
fakulteta Osijek na e-mail: ured@kifos.hr.

Odluka

Dokumenti