Teorija treninga

Student će moći:

1.Identificirati i analizirati karakteristike sportskih aktivnosti, komponente treniranosti i sportske forme, zakonitosti sportske selekcije, čimbenike uspješnosti sportske karijere u svim vrstama sporta

2.Objasniti i vrednovati metodičke postupke za razvoj i održavanje kondicijskih sposobnosti

3.Primijeniti stečena znanja u koncipiranju plana i programa sportskog treninga

4.Razlikovati dijagnostičke postupke kojima je cilj definiranje stanja treniranosti na početku (inicijalno stanje), tijekom (tranzitivna stanja) i na kraju (finalno stanje) svakog trenažnog procesa

Temeljna područja predmeta; definicija i predmetnost teorije treninga (kineziološki, antropološki, metodički i metodološki pristup) te zadaće teorije treninga. 

Osnove sporta: sport – aktualna pitanja hrvatskog sporta, sport u europskim državama,najvažniji čimbenici koji utječu na društveni status sporta; komparativna analiza olimpijskih rezultata. 

Teorijske osnove treninga: definicije, zadaće i bit sportskog treninga; analiza sportske aktivnosti, faktorska analiza sporta; analiza dimenzija sportaša; dijagnostika treniranosti sportaša; treniranost i sportska forma; principi sportskog treninga; sustav sportske pripreme; selekcija u sportu; sportski trening kao transformacijski proces; sustav natjecanja; mjere oporavka; sport i sportski trening djece i mladeži; strategija razvoja sporta u Hrvatskoj. 

Metodika sportskog treninga: definicija i struktura metodike treninga; trenažni operator; sadržaji (sredstva) treninga, natjecanja i oporavka; opterećenje treninga i natjecanja; metode trenažnog rada u sportu; organizacijski i metodički oblici treninga; lokaliteti i trenažna pomagala; osnove metodike kondicijske pripreme sportaša: metodika treninga funkcionalnih i motoričkih sposobnosti; osnove metodike tehničko-taktičke pripreme. 

Planiranje i programiranje treninga: definicije; vrste, metode i faze planiranja i programiranja treninga; periodizacija procesa sportske pripreme (dugoročna i kratkoročna); dugoročno planiranje i programiranje – višegodišnji ciklus treninga (sportska karijera i dvoolimpijski ciklus); srednjoročno planiranje i programiranje (olimpijski ciklus); kratkoročno planiranje i programiranje (godišnji i polugodišnji makrociklus); tekuće planiranje i programiranje (periodi: pripremni, natjecateljski i prijelazni; faze: višestrane pripreme, bazične pripreme, specifične pripreme, situacijske pripreme i prednatjecateljska faza); operativno planiranje i programiranje (mikrociklus; trenažni dan i pojedinačni trening); izrada planova i programa treninga u

pojedinim ciklusima sportske pripreme.

 Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Milanović, D. (2013).Teorija treninga. Zagreb. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Bompa, Tudor O.(2000). Total training for young champions, USA : Human Kinetic .

2. Gregory Haff,G., Travis Triplett, N. (2008). Essentials of strength training and conditioning / National Strength and Conditioning Association , USA: Human Kinetics.

3. Jukić, I. i sur. (2012). Kondicijska priprema sportaša, Zagreb : Kineziološki fakultet : Udruga kondicijskih trenera Hrvatske

4. Milanović, D. (2004). Teorija treninga – priručnik za praćenje nastave i pripremanje ispita. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

5. Milanović, D. (1997). Osnove teorije treninga. U: Milanović, D.(Ur): Priručnik za sportske trenere (str. 483-599), Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. 

6. Milanović, D., S. Heimer (ur) (1997). Dijagnostika treniranosti sportaša. Zbornik radova Međunarodnog savjetovanja «Dijagnostika treniranosti sportaša», Fakultet za fizičku kulturu, Zagrebački velesajam, Zagrebački športski savez.