Kineziološka analiza u fitnesu

Studenti će moći:

  1. Provesti kineziološku analizu različitih fitnes programa
  2. Provesti antropološku analizu različitih fitnes programa
  3. Interpretirati kineziološku strukturu fitnes programa
  4. Interpretirati antropološku strukturu fitnes programa
  5. Primijeniti fitnes programe sukladno kineziološkoj i antropološkoj strukturu fitnes programa

R.b

Nastavna tema predavanja:

Broj sati

1

Strukturalna analiza fitnes programa

3

2

Biomehanička analiza fitnes programa

3

3

Anatomska analiza fitnes programa

3

4

Fiziološka analiza fitnes programa

3

5

Fitnes programi i motoričke sposobnosti

3

6

Fitnes programi i morfološke osobine

3

9

Fitnes programi i funkcionalne sposobnosti

3

10

Fitnes programi i dimenzije psiho-socijalnog statusa

3

 

R.b

Nastavna tema vježbe:

Broj sati

1

Fitnes programi s vanjskim opterećenjem – kineziološka analiza 1

3

2

Fitnes programi s vanjskim opterećenjem – kineziološka analiza 2

3

3

Fitnes programi s vanjskim opterećenjem – antropološka analiza 1

4

4

Fitnes programi s vanjskim opterećenjem – antropološka analiza 2

4

5

Grupni fitnes programi– kineziološka analiza

4

6

Fitnes programi primarnog cilja unapređenja funkcionalnog statusa  – kineziološka analiza

4

7

Grupni fitnes programi– antropološka analiza i primjena

4

8

Fitnes programi primarnog cilja unapređenja funkcionalnog statusa  – antropološka analiza i primjena

4

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Nastavni materijali postavljeni na Moodle predmeta

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Rausavljević N, Sekulić D (2010) Fitness programi u nastavi TZK. Udžbenici Sveučilišta u Splitu

2. Zenic, N, Rausavljevic N, Bercic H (2010). Leisure-time physical activities: The anthropological benefits and health risks.Kinesiologia Slovenica 12/1

Napomena: Sva literatura, uključujući i dopunsku dostupna je na Moodle platformi predmeta