Sportska gimnastika

Student će biti osposobljen za

– primjenu osnovnih kretnih struktura iz sportske gimnastike, kao i ženske sportske gimnastike u nastavi i nastavnim planovima i programima Tjelesne i zdravstvene kulture u

osnovnim i srednjim školama;

– primjenu osnovnih kretnih struktura iz sportske gimnastike, kao i ženske sportske gimnastike u drugim odgojno-obrazovnim ustanovama;

– primjenu sadržaja ženske sportske gimnastike sukladno antropološkim karakteristikama učenika;

– primjenu određenih metoda rada sukladno sadržajima i specifičnostima rada s učenicima u osnovnim i srednjim školama;

– izradu planova rada poštujući specifičnosti obzirom na spol, dob, razvojne karakteristike te postavljene ciljeve i zadatke predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura;

– primjenu kriterija ocjenjivanja (osnovne kretne struktura i elementi tehnike ženske sportske gimnastike) u svrhu objektivnije procjene motoričkih znanja učenika;

– dijagnosticiranje i provođenje kontrole (inicijalno, tranzitivna i finalno) stanja specifičnih motoričkih sposobnosti i motoričkih znanja učenika osnovnih kretnih struktura i

elemenata tehnike ženske sportske gimnastike;

– evaluaciju i eventualnu rekonstrukcije postavljenih metoda rada i načina njihove provedbe;

– primjenu naučenih motoričkih znanja ženske sportske gimnastike u svrhu pripreme učenika za školska natjecanja.

Teorijska predavanja

1. Kineziološka i antropološka analiza sportske gimnastike. Definicije, sadržaji i analiza pojma gimnastika, sportska gimnastika i akrobatika. Discipline sportske gimnastike (dimenzije sprava). Karakteristike vježbanja u pojedinim gimnastičkim disciplinama

2. Osnovni pojmovi i terminologija sportske gimnastike. Sistematizacija gimnastičkih elemenata. Porijeklo sistematizacije u sportskoj gimnastici. Podjela sprava po visini. Podjela sprava po osi. Odnos vježbača prema spravi. Osnovne vrste hvatova. Osnovne grupe gimnastičkih elemenata. Osnovni položaji na spravama – visovi i upori. Podjela gimnastičkih elemenata u strukturalne grupe.

3. Proces učenja gimnastičkih elemenata. Uloga i značaj procesa učenja u sportskoj gimnastici. Organizacija i način provedbe sadržaja sportske gimnastike (materijalni uvjeti: objekti, sprave, pomoćne sprave).

4. Osnove akrobatike: Povijesni razvoj akrobatike i trampoliranja Podjela akrobatskih elemenata. Uloga akrobatike u školskoj sportskoj gimnastici. Pripremne vježbe i predvježbe. Metodički postupci učenja.

5. Osnove preskoka: povijesni razvoj. Uloga preskoka u školskoj sportskoj gimnastici. Preskoci u školama. Osnovne teorijske spoznaje o pripremnim vježbama, predvježbama i metodičkim postupcima učenja gimnastičkih elemenata na preskoku.

6. Osnove vježbanja na dvovisinskim ručama: povijesni razvoj. Uloga u školskoj sportskoj gimnastici. Elementi na dvovisinskim ručama u školama. Osnovne teorijske spoznaje o pripremnim vježbama, predvježbama i metodičkim postupcima učenja gimnastičkih elemenata na dvovisinskim ručama. (2P)

7. Osnove vježbanja na gredi: povijesni razvoj. Uloga u školskoj sportskoj gimnastici. Elementi na dvovisinskim ručama u školama. Osnovne teorijske spoznaje o pripremnim vježbama, predvježbama i metodičkim postupcima učenja gimnastičkih elemenata na gredi. 

8. Kriteriji ocjenjivanja gimnastičkih elemenata obuhvaćenih nastavnim planom i programom TZK (tjelesne i zdravstvene kulture).

Teorijsko praktična predavanja i vježbe

1. Gimnastičke sprave: priprema sprava za vježbanje. Osiguranje sprava i uvjeta vježbanja. Pomoćne sprave. Uvodno-pripremni dio sata: zagrijavanje u sportskoj gimnastici. Razgibavanje u sportskoj gimnastici. Specifične pripremne vježbe u sportskoj gimnastici. Osnovni položaji na spravama: dvovisinske ruče – hvatovi, upori, visovi, pomicanja, greda, položaji stopala, upori, sjedovi.

2. Analiza tehnike, metodike obuke, grešaka u izvedbi, čuvanja i pomaganja te poučavanje: tlo: povaljke, kolut naprijed, kolut natrag; dvovisinske ruče: jednonožni i sunožni uzmah na nižu pritku; karike: vis uznjeto – vis strmoglavo – vis uznjeto.

3. Analiza tehnike, metodike obuke, grešaka u izvedbi, čuvanja i pomaganja te poučavanje: tlo: stoj na lopaticama (upiranjem rukama o kukove, osloncem rukama na tlo u zaručenju, uzručenju, uz glavu), stoj na glavi (zgrčeno, sklonjeno, raznožno); karike: klim, vis uznjeto – vis strmoglavo – vis uznjeto – zgib prednosom.

4. Analiza tehnike, metodike obuke, grešaka u izvedbi, čuvanja i pomaganja te poučavanje: preskok: osnovne pripremne vježbe za preskoke, naskok na odraznu dasku i odraz; greda: osnove kretanja po gredi, različite varijante hodanja, naskok s premahom odnožnim i okretom za 900, usprav kroz čučanj i klek, okret sunožno za 900, saskok pruženi.

5. Analiza tehnike, metodike obuke, grešaka u izvedbi, čuvanja i pomaganja te poučavanje: preskok: zgrčka; dvovisinske ruče: saskok odnjihom iz upora prednjeg, klim, njih, klimom i njihom premah zgrčno i raznožno; greda: naskok u upor čučeći, čeono u odnosu na gredu, bočno u odnosu na gredu, na početku grede, odnožno, s odnoženjem, saskok prednožno-zgrčeno; karike: ljuljanje, saskok u zaljuljaju (sunožno, s raznoženjem).

6. Analiza tehnike, metodike obuke, grešaka u izvedbi, čuvanja i pomaganja te poučavanje: preskok: raznoška; dvovisinske ruče: jednonožni uzmah na višu pritku, spad; greda: naskok u upor raznožno; tlo: stoj na rukama.

7. Analiza tehnike, metodike obuke, grešaka u izvedbi, čuvanja i pomaganja te poučavanje: mali trampolin: iz mjesta – skok pruženo, skok prednožno-zgrčeno, zaletom – skok pruženo, skok prednožno-zgrčeno, skok s raznoženjem, skok prednožno-raznožno, skok prednožno-sunožno, skok pruženo s okretom za 900, 1800, 3600, skok prednožnozgrčeno s okretom za 900; greda: naskok jednonožni uzmah, saskok s raznoženjem, saskok prednožno-raznožno, saskok prednožno-sunožno; karike: zgib u predljuljaju odnjih u zaljuljaju.

8. Analiza tehnike, metodike obuke, grešaka u izvedbi, čuvanja i pomaganja te poučavanje: preskok: zgrčka s okretom za 1800; dvovisinske ruče: saskok podmetni iz upora prednjeg na nižoj pritki; saskok podmetni iz sjeda na nižoj pritki s prehvatom na višu pritku, saskok podmetni iz sjeda na nižoj pritki s prehvatom na višu pritku s okretom za 1800, podmetni okret iz sjeda na nižoj pritki s prehvatom na višu pritku; greda: premet strance na maloj gredi; karike: okreti u predljuljaju za 1800, okreti u zaljuljaju za 1800.

9. Analiza tehnike, metodike obuke, grešaka u izvedbi, čuvanja i pomaganja te poučavanje: preskok: sklonka; dvovisinske ruče: kovrtljaj natrag iz upora prednjeg; greda: zamah zanožno do upora ležećeg, klečećeg jednonožnog sa zanoženjem, čučećeg, naskok slobodni u stav – uporom ruke o gredu, bez upora rukom o gredu; tlo: premet strance uporom jedne ruke o tlo – uporom na istoimenu ruku i raznoimenu ruku

10. Analiza tehnike, metodike obuke, grešaka u izvedbi, čuvanja i pomaganja te poučavanje: dvovisinske ruče: naupor sunožnim odrazom; greda: saskok premet strance s okretom za 1800 natrag – „rondat“; tlo: premet strance s okretom za 1800 natrag – „rondat“

11. Analiza tehnike, metodike obuke, grešaka u izvedbi, čuvanja i pomaganja te poučavanje: dvovisinske ruče: premah zgrčni jednonožni iz upora prednjeg, kovrtljaj naprijed jašući; greda: kolut naprijed i kolut natrag (preko glave i preko ramena); tlo: kolut natrag kroz stoj na rukama

12. Analiza tehnike, metodike obuke, grešaka u izvedbi, čuvanja i pomaganja te poučavanje: dvovisinske ruče: naskok s premahom zgrčnim jednonožnim, naskok s premahom zgrčnim sunožnim; greda: naskok s premahom zgrčnim jednonožnim, naskok s premahom zgrčnim sunožnim, naskok u upor čučeći; tlo: most naprijed i natrag

13. Analiza tehnike, metodike obuke, grešaka u izvedbi, čuvanja i pomaganja te poučavanje: preskok: zgrčka sa zanoženjem; greda: zamah zanožno (do upora ležećeg, klečećeg jednonožnog sa zanoženjem, čučećeg), saskok zanoška iz jednonožnog kleka sa zanoženjem i upora ležećeg

14. Analiza tehnike, metodike obuke, grešaka u izvedbi, čuvanja i pomaganja te poučavanje: greda: stoj na lopaticama; dvovisinske ruče: smak; tlo: premet naprijed

15. Analiza tehnike, metodike obuke, grešaka u izvedbi, čuvanja i pomaganja te poučavanje pri izvedbi gimnastičkih sastava (vježbi): obavezne vježbe na: dvovisinskim ručama, gredi i tlu.

 Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.Živčić, K. (2007). Akrobatska abeceda u sportskoj gimnastici. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Školska knjiga Dorsum d.o.o.

2.Živčić, K., Breslauer, N. (2011). Opis nastavnih tema i kriteriji ocjenjivanja – Tjelesna i zdravstvena kultura u razrednoj nastavi. Zagreb: LIP PRINT. Školska knjiga

3.Živčić, K., Breslauer, N., Stibilj-Batinić, T. (2008). Dijagnosticiranje i znanstveno verificiranje metodičkog postupka učenja u sportskoj gimnastici. Odgojne znanosti, 1(15): 159-180

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.Živčić, K., Krističević, T. (2008). Specifične pripremne vježbi u akrobatici. Kondicijski trening. 6 (1): 22-29.2.Živčić Marković, K. (2010). Uloga i značaj sportske gimnastike u razrednoj nastavi. Zbornik Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. 2 (1): 113-121.