Školska higijena

Nakon uspješno završenih svih nastavnih obveza i položenog ispita studenti će steći preduvjete da mu se opće zdravstveno-higijenske zakonitosti nametnu kao standardi tijekom studija i života, a biti će sposobni prepoznati različite zdravstvene probleme i situacije koje će moći primijeniti u praksi nastavničkog poziva. Znanja koja proizlaze iz sadržaja kolegija pomoći će studentima da shvate higijenske zakonitosti te da ih interdisciplinarnim pristupom mogu primijeniti pri radu u odgojno-obrazovnim ustanovama.

1. Higijena – pojam i značaj

2. Podjela higijene

3. Osobna higijena

4. Oralna higijena

5. Higijena odjeće i obuće

6. Higijena školske zgrade

7. Higijena učionica

8. Higijena školskog namještaja i učila

9. Higijena objekata za tjelesnu i zdravstvenu kulturu

10. Pravilna opskrba škole vodom

11. Pravilno uklanjanje otpadnih materijala

12. Mikroklimatski uvjeti u radnim prostorima

13. Značaj stalnog higijensko-sanitarnog nadzora u kolektivnom smještaju

14. Značaj stalnog higijensko-sanitarnog nadzora u školskim ustanovama

15. Higijensko-sanitarne mjere u odgojno-obrazovnoj ustanovi

16. Školska kuhinja

17. Pravilna i nepravilna prehrana djece

18. Higijena nastave

19. Školska sredina i zdravlje djece

20. Zdravstvena zaštita djece

21. Provođenje cijepljenja školske djece prema Programu obaveznog cijepljenja

22. Praćenje i evaluacija provođenja sistematskih i kontrolnih pregleda školske djece

23. Praćenje i evaluacija provođenja sistematskih i kontrolnih pregleda nastavnog i drugog osoblja u školama

24. Najčešće zarazne bolesti djece školske dobi

25. Najčešće nezarazne bolesti djece školske dobi

26. Rano uočavanje i prepoznavanje poremećaja i bolesti

27. Sprječavanje nastanka društveno neprihvatljivog ponašanja i ovisnosti

28. Usvajanje stavova i navika zdravog načina življenja

29. Rad, umor, odmor i rekreacija

30. Higijensko-sanitarne mjere na izletu i na ljetovanju

 Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Springer, O. (2007). Higijena. Zagreb: Profil.

2. Herceg, J. (1985). Zdravstveni odgoj u razrednoj nastavi. Zagreb: Školska knjiga.

3. Prebeg, Ž. (1985). Higijena i škola. Zagreb: Školska knjiga.

  Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Matasović, D. (1993). Kako odgojiti nepušača. Zagreb: Školska knjiga.

2. Schwoerbel, R. (1995). Reći ne nije dovoljno. Kako odgajati djecu da razborito odlučuju o drogama i alkoholu. Zagreb: SysPrint.

3. Šarić, A. (1990). Prehrana. Zagreb: Školska knjiga.

4. Šimunović, Z. (1989). Školsko dijete i zdravlje. Zagreb: Školske novine.

5. Varoščić, M. (1992). Zdravlje čini život ljepšim. Rijeka: Tiskara Rijeka.