Teorija i metodika borilačkih sportova

Studenti će moći:

  1. Objasniti osnovne principe, načela i biomehaničke zakonitosti tehnika juda, hrvanja i boksa
  2. Analizirati specifične metodičke postupke u judu, hrvanju i boksu
  3. Demonstrirati pravilnu izvedbu pojedinih tehnika juda, hrvanja i boksa

Opće i specifične metode učenja i vježbanja tehnike juda (2 sata)

Principi i načela juda (2 sata)

Povijest i pravila juda (1 sat)

Tehnike padova (ushiro ukemi, yoko ukemi, mae ukemi, zempo kaiten ukemi) (3 sata)

Tehnike zahvata držanja (osae komi waza) (kesa gatame, kami shiho gatame, yoko shiho gatame, tate shiho gatame) (2 sata)

Tehnike gušenja (shime waza) i poluga (kansetsu waza) – (koshi jime, sankaku jime, juji gatame) (2 sata)

Tehnike bacanja (nage waza) – o goshi, de ashi barai, o uchi gari (2 sata)

Kolokvij praktični elementi juda (1 sat)

Povijest boksa i pravila u boksu (1 sat)

Antropološke karakteristike boksa (2 sat)

Fizička priprema u boksu (2 sata)

Obučavanje osnovnih stavova u boksu (boksački gard); položaji dijelova tijela u osnovnom stavu (posebno ruke, posebno noge) (2 sata)

Obučavanje osnovnih kretanja u boksu (naprijed-natrag; lijevo-desno; polukružno) (2 sata)

Obučavanje osnovnih udaraca u boksu u mjestu (direkt, kroše, aperkat) (1 sat)

Obučavanje osnovnih udaraca u boksu  u kretanju (direkt, kroše, aperkat (1 sat)

Obrane od udaraca u glavu i tijelo (1 sat)

Uvježbavanje navedenih tehnika i kombinacija sa partnerom  (2 sata)

Kolokvij praktični elementi boksa (1 sat)

Tehnike hrvanja grčko-rimskim načinom – stojeći položaj (2 sata)

Tehnike hrvanja grčko-rimskim načinom – parterni položaj (2 sata)

Tehnike hrvanja slobodnim načinom – stojeći položaj (2 sata)

Tehnike hrvanja slobodnim načinom – parterni položaj (2 sata)

Kolokvij praktični elementi boksa (1 sat)

Strukturna i biomehanička analiza hrvanja (2 sata)

Fiziološki aspekti hrvačke borbe (3 sata)

Kolokvij pismeni test (1 sat)

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.  Krstulović, S. (2010). Judo – teorija i metodika. Abel internacional, Split.

2.  Materijali s predavanja iz boksa

3.  Marić J., Bajić M., Cvetković Č. (2007), Primjena hrvanja u ostalim sportovima. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

4.  Materijali s predavanja iz hrvanja

 Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.  Sertić, H. (2004). Osnove borilačkih sportova. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

2.  AIBA coaches manual (2013)

3.  Međunaronda pravila hrvanja – Izdanje 2019