Psihologija obrazovanja

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:

– obrazložiti i razlikovati razvojne faze pojedinca;

– utvrditi povezanost procesa poučavanja i pamćenja s ishodima učenja

– analizirati činitelje školskog (ne)uspjeha

– utvrditi prikladne načine upravljanja razredom i disciplinom

– analizirati postupke za razvoj strategija i tehnika učenja i poučavanja

– predvidjeti moguće teškoće u nastavnom radu i osmisliti moguća rješenja

– kritički analizirati znanstvenu literaturu iz područja psihologije odgoja i obrazovanja.

1.  Uvod u psihologiju obrazovanja;

2.  Metode i tehnike istraživanja u psihologiji obrazovanja i ocjenjivanje;

3.  Učenje, pamćenje i inteligencija;

4. Individualne razlike u osobinama ličnosti;

5. Učenici s posebnim potrebama;

6.  Motivacija;

7.  Upravljanje razredom i razredna disciplina.

8. Utjecaj učitelja, škole, obitelji i zajednice na uspjeh učenika u školi.

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Vizek Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V. i Miljković, D. (2014). Psihologija obrazovanja. IEP.

Zarevski, P. (2007). Psihologija učenja i pamćenja (5. izdanje). Naklada Slap.

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Alexander, P. A. i Winne, P.H. (2009). Handbook of educational psychology (2nd ed.). Routledge, Taylor and Francis Group.

Andrilović, V. i Čudina-Obradović, M. (1996). Psihologija učenja i nastave. Školska knjiga.

Gossen, D. C. (2011). Restitucija – preobrazba školske discipline (2. izdanje). Alineja

Grgin, T. (2004). Edukacijska psihologija (2. izdanje). Naklada Slap.

Kolić-Vehovec, S. (1999). Edukacijska psihologija. Filozofski fakultet u Rijeci.

Sternberg, R. J. i Williams, W.M. (2010). Educational psychology (2nd ed.). Pearson Education, Inc.