Pedagoška praksa u kineziološkoj edukaciji

Studenti će dobiti praktična znanja o realizaciji cijelokupnog odgojno-obrazovni procesa, te će ih moći moći primijeniti u nastavi, izvannastavnim i izvanškolskim organizacijskim oblicima rada.

Upoznati odgojno-obrazovni proces i subjekte odgojno-obrazovnog procesa, školski kurikulum i odgojno-obrazovne planove i programe rada, oblike i metode rada u odgojno-obrazovnom procesu, dinamiku i etape odgojno-obrazovnog procesa i oblike nastave za djecu s posebnim potrebama (daroviti /s teškoćama). Pratiti cjelokupni rad učitelja i učenika: redovna, dodatna, dopunska nastava, sat razredne zajednice, izborne i izvannastavne aktivnosti. Upoznati pedagošku dokumentaciju škole, osobito onu koju vodi školski učitelj, zakone i pravilnike iz djelokruga odgoja i obrazovanja. Upoznati rad školskog sportskog kluba i preventivne školske programe. Posebnu pozornost usmjeriti na promidžbu dječjeg stvaralaštva, poštivanje prava djeteta, suradnju škole i roditelja te pravilnik o ocjenjivanju. . Aktivno se uključiti u sveukupni život i rad škole, biti nazočan na sjednicama razrednih i stručnih vijeća, aktiva i stručnih skupova, nazočiti obilježavanju značajnih datuma i blagdana, prigodnih veselica i priredbi, te sportskih natjecanja.

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.  Bompa, O. T. (1999). Periodizacija: teorija i metodika treninga. HKS i UKTH, Zagreb.