Pedagoška praksa u kineziološkoj edukaciji II

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:

–    Primijeniti praktična znanja o realizaciji cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa

–    Primijeniti praktična znanja u nastavi

–    Primijeniti praktična znanja u izvannastavnim i izvanškolskim organizacijskim oblicima rada.

Upoznati odgojno-obrazovni proces i subjekte odgojno-obrazovnog procesa, školski kurikulum i odgojno-obrazovne planove i programe rada, oblike i metode rada u odgojno-obrazovnom procesu, dinamiku i etape odgojno-obrazovnog procesa i oblike nastave za djecu s posebnim potrebama (daroviti /s teškoćama). Pratiti cjelokupni rad učitelja i učenika: redovna, dodatna, dopunska nastava, sat razredne zajednice, izborne i izvannastavne aktivnosti. Upoznati pedagošku dokumentaciju škole, osobito onu koju vodi školski učitelj, zakone i pravilnike iz djelokruga odgoja i obrazovanja. Upoznati rad školskog sportskog kluba i preventivne školske programe. Posebnu pozornost usmjeriti na promidžbu dječjeg stvaralaštva, poštivanje prava djeteta, suradnju škole i roditelja te pravilnik o ocjenjivanju. Aktivno se uključiti u sveukupni život i rad škole, biti nazočan na sjednicama razrednih i stručnih vijeća, aktiva i stručnih skupova, nazočiti obilježavanju značajnih datuma i blagdana, prigodnih veselica i priredbi, te sportskih natjecanja.

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Neljak, B. (2013.) Opća kineziološka metodika.Priručnik, Gopal d.o.o., Zagreb., ISBN 9789536730926

2. Neljak, B. (2013.). Kineziološka metodika u osnovnom i srednjem školstvu. Priručnik, Gopal d.o.o., Zagreb., ISBN 978-953-6730-98-8

3. Neljak, B., Novak, D., Sporiš, G., Višković, S., Markuš, D. (2012.). Metodologija vrjednovanja kinantropoloških obilježja učenika u tjelesnoj I zdravstvenoj kulturi CRO-FIT NORME. Recenzirani interni nastavni materijal, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

4. Neljak, B. (2009.). Kineziološka metodika u predškolskom odgoju, recenzirani interni nastavni materijal, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

5. Neljak, B., Caput-Jogunica, R. (2009.). Kineziološka metodika u visokom obrazovanju, recenzirani interni nastavni materijal, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

6. Nastavni plan i program za osnovnu školu. (2006). Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa UDK 371.214 (497.5). ISBN 953-6569-25-6, Poglavlje – Nastavni plan i program tjelesne i zdravstvene kulture., str. 321-335.

7.Findak, V., Neljak, B. (1996). Priručnik za ljetnu stručno – pedagošku praksu. Skripta, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb.