Pedagogija

Student će moći:

 1. analizirati i objasniti određenja i temeljne pojmove pedagogije
 2. obrazložiti i komparirati obilježja pojedinih pravaca u pedagogiji i teorija odgoja
 3. objasniti i primijeniti komunikacijski pristup odgoju i obrazovanju
 4. obrazložiti i komparirati alternativne pedagoške koncepcije 
 5. rješavanje i evaluacija problema u razrednom i školskom okruženju unutar buduće profesionalne etike
 6. sintetizirati temeljne pojmove i kompetencije u konceptu cjeloživotnog obrazovanja

Pojam odgoja. Pedagogija – znanost o odgoju. Povijesni prikaz razvitka pedagogije. Odgojni ideal, cilj i zadaće odgojnog djelovanja. Temeljna odgojna područja (tjelesni odgoj, moralni, intelektualni, estetski odgoj). Socijalizacija. Akulturacija. Obiteljski odgoj. Učenik – aktivni sudionik odgoja i obrazovanja Osnove metodike odgojnog rada (primjereno svim razvojnim etapama pojedinca). Interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja (međuljudski odnos, činitelji njegove uspješnosti, interakcija i komunikacija u odgojno-obrazovnom procesu, primjereno radu sa sportašima. Obrazovanje i nastava (pojam, struktura i načela odgojno-obrazovnog procesa). Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) koje se razvijaju ovim predmetom.Studenti će steći znanja o zadacima i sadržajima pojedinih odgojnih područja, te razvijati vještine za njihovu primjenu u nastavi tjelesnog odgoja, komunikaciji s roditeljima učenika i kolegama te u osobnom razvoju.

OSNOVNA

 1. Dufour, B., Curt, W. (ur.) (2012). Studij odgojno-obrazovnih znanosti. Zagreb: Educa.
 2. Gudjons H. (1994). Pedagogija- temeljna znanja. Zagreb: Educa.
 3. Matijević, M. (2016). Pedagogija. Zagreb: Školska knjiga.
 4. Previšić, V., Šoljan, N.N., Hrvatić, N. (2007). Pedagogija prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja. Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo.

DOPUNSKA

 1. Matijević, M. (2001). Alternativne škole. Zagreb: Tipex.
 2. Mlinarević, V., Brust Nemet, M. (2012). Izvannastavne aktivnosti u školskom kurikulumu. Osijek. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet.
 3. Mušanović, M. (2011). Osnove pedagogije. Rijeka: Hrvatsko futurološko drustvo.