Osnovne kineziološke transformacije

Nakon odslušanog i položenog predmeta studenti će moći:

1. Razumjeti najvažnije pristupe pomoću kojih se promatraju ljudska bića

2. Identificirati transformacijske procese

3. Razumjeti formalni model kinezioloških transformacijskih procesa

4. Demonstrirati biotička i općih motoričkih znanja

5. Prepoznati motoričke sposobnosti, funkcionalne kapacitete i morfološka obilježja

6. Identificirati značajke i karakteristike transformacijskih operatora

7. Prepoznati konvencionalna i nekonvencionalna motorička znanja

8. Opisati metode trenažnog rada, metode učenja i metode vježbanja

9. Definirati volumen opterećenja i njegove komponente

Pojam i podjela osnovnih kinezioloških transformacija, antropološki status i njegove sastavnice

Kineziološka terminologija u sportu i rekreaciji

Osnovne vrste kinezioloških transformacijskih procesa

Kineziološki sadržaji u osnovnim kineziološkim transformacijama

Struktura morfoloških obilježja i karakteristika. Najučestalije mjere morfoloških karakteristika i načini mjerenja.

Struktura funkcionalnih (energetskih) sposobnosti. Klasifikacija i obilježja sadržaja pogodnih za razvoj opće aerobne i opće anaerobne sposobnosti. Metodički postupci za razvoj funkcionalnih sposobnosti.

Motoričke sposobnosti- Koordinacija. Struktura koordinacije. Klasifikacija i obilježja sadržaja pogodnih za razvoj koordinacije. Metodički postupci za razvoj koordinacije.

Mehanizam za sinergijsku regulaciju i regulaciju tonusa- Faktor ravnoteže. Struktura ravnoteže. Klasifikacija i obilježja sadržaja pogodnih za razvoj ravnoteže. Metodički postupci za razvoj ravnoteže.

Mehanizam za sinergijsku regulaciju i regulaciju tonusa- Faktor preciznosti i fleksibilnosti. Struktura preciznosti i fleksibilnosti. Klasifikacija i obilježja sadržaja pogodnih za razvoj preciznosti i fleksibilnosti. Metodički postupci za razvoj preciznosti i fleksibilnosti.

Mehanizam za reguliranje kretanja. Brzina i agilnost. Struktura brzine i agilnost. Klasifikacija i obilježja sadržaja pogodnih za razvoj brzine i agilnost. Metodički postupci za razvoj brzine i agilnost.

Mehanizam za energetsku regulaciju- Generalni faktor snage. Struktura snage. Klasifikacija i obilježja sadržaja pogodnih za razvoj snage. Metodički postupci za razvoj snage.

Mehanizam za regulaciju trajanja ekscitacije- Repetitivna i statička snaga.  Klasifikacija i obilježja sadržaja pogodnih za razvoj repetitivne i statičke snage. Metodički postupci za razvoj repetitivne i statičke snage.

Značajke i karakteristike transformacijskih operatora. Konvencionalna i nekonvencionalna motorička znanja.

Metode trenažnog rada. Metode učenja i metode vježbanja.

Volumen opterećenja i njegove komponente.

   Obvezatna literatura 

1.  Sekulić, D., Metikoš, D. (2007). Osnove transformacijskih postupaka u kineziologiji. Split: Fakultet prirodoslovno–matematičkih znanosti i kineziologije.

   Dopunska literatura

1. Milanović, D., Jukić, I. (Ur.) (2003). Kondicijska priprema sportaša. Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Kondicijska priprema sportaša, Zagreb, 21.-22. 02.2003.

2. Mraković, M., D. Metikoš, V. Findak (1993). Teorijski model klasifikacije motoričkih znanja. Zbornik radova 2. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture RH.

3. Beachle, T., R., R.W. Earle (2000). Essentials of Strength Training and Conditioning (Second Edition). Human Kinetics, Champaign, Il, USA. 4. Bompa, T. (2000). Total Training for Young Champions. Human Kinetics, Champaign, IL. USA