Metodika kineziološke rekreacije u turizmu

Student će moći:

 1. Primijeniti stečena teorijska i metodička znanja u svim područjima kineziologije, kao i u svakodnevnom životu
 2. Razviti suradnju sa stručnjacima drugih profila i kompetencija (liječnici, psiholozi, sociolozi, turistički djelatnici, ekonomisti, privatni poduzetnici)
 3. Prepoznati potrebe potencijalnih korisnika programa kao potrebe turističkih jedinica
 4.  Primijeniti temeljna teorijska i praktična znanja za provedbu sportsko-rekreacijskih programa u turizmu
 5. Planirati i provoditi velik broj različitih sadržaja i programa sportske rekreacije
 1. Definicija Metodike kineziološke rekreacije u turizmu, ciljevi i zadaće predmeta, sistematizacija sportsko-rekreacijskih programa i oblika aktivnosti u turističkoj ponudi

  Mjesto i uloga kineziološke rekreacije u suvremenom poimanju slobodnog vremena i putovanja (utjecaj industrijalizacije, urbanizacije i globalizacije na život suvremenog čovjeka – pozitivni i negativni čimbenici)

  Industrija slobodnog vremena i položaj sporta, sportske rekreacije i turizma u njoj, „kružni tok“ obnove čovjeka u industrijskom društvu, kružni tok rasta, održivi razvitak

  Definicije turizma i turista

  Pregled povijesnog razvoja turizma i sporta (kao sociološki fenomeni 20. st. u svijetu i Hrvatskoj) te njihova međusobna povezanost

  Prednosti i nedostatci masovnog turizma sa stajališta turista, turističke destinacije i lokalnog stanovništva

  Faktori turizma

  Pokretački faktori ili faktori potražnje. Objektivni faktori potražnje: stanovništvo, industrijalizacija, urbanizacija, slobodno vrijeme, financijska sredstva7. Subjektivni faktori potražnje i potreba uvođenja psiholoških pravaca u teorije turističke potražnje i potrošnje, utjecaj mode, oponašanja, navika, vjere (religije), emocija, prestiža i snobizma na odabir određenog turističkog proizvoda

  Faktori ponude. Prirodni i društveni faktori atraktivnosti te mogućnosti njihove ekonomske valorizacije. Uloga i važnost faktora komunikativnosti

  Faktori receptivnosti. Direktni turističko-receptivni kapaciteti. Indirektni turističko-receptivni kapaciteti. Faktori receptivnosti u širem smislu

  Posrednički faktori. Turističke agencije i uredi

   Funkcije turizma: zdravstvena, rekreativno-zabavna, obrazovna, kulturna, politička, socijalna. Humanističke i ekonomske funkcije turizma i njihova polifunkcionalnost

  Suvremena koncepcija turističke ponude i selektivne vrste turizma. Uloga i važnost profiliranja turističke ponude

  Uloga sportske rekreacije u razvoju i podizanju kvalitete turističke ponude na moru, kopnu i planinskim područjima

  Klimatsko-geografski potencijali hrvatskog turizma i sportske rekreacije; Trendovi razvitka sportske rekreacije (sportsko-rekreacijskog turizma) u suvremenom turizmu

  Sadržaji sportske rekreacije u turizmu. Vrste sportsko-rekreacijskih programa u turističkoj ponudi. Tranzitivni oblici aktivnosti, definicija i sistematizacija

  Metodički, organizacijski, materijalni i kadrovski aspekti primjene izleta i pohoda

  Metodički, organizacijski, materijalni i kadrovski aspekti primjene tura i turnog kretanja

  Metodički, organizacijski, materijalni i kadrovski aspekti primjene planinarskih oblika aktivnosti

  Metodički, organizacijski, materijalni i kadrovski aspekti primjene usmjerenog kretanja sa zadatcima

  Stacionirani oblici aktivnosti, definicija i sistematizacija. Sportsko-rekreacijski i zdravstveno-preventivni programi

  Metodički, organizacijski, materijalni i kadrovski aspekti primjene vikend aktivnih odmora

  Metodički, organizacijski, materijalni i kadrovski aspekti primjene godišnjih aktivnih odmora (ljeti/zimi)

  Metodički, organizacijski, materijalni i kadrovski aspekti primjene programiranih aktivnih odmora

  Metodički, organizacijski, materijalni i kadrovski aspekti primjene izbornih aktivnih odmora

  Metodički, organizacijski, materijalni i kadrovski aspekti primjene medicinski programiranih aktivnih odmora

  Metodički, organizacijski, materijalni i kadrovski aspekti primjene ciljanih i specijalnih medicinski programiranih aktivnih odmora

  Prijedlog mjera za unapređivanje sportsko-rekreacijske ponude u hrvatskom turizmu

   

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.Andrijašević, M. (2010). Kineziološka rekreacija. Zagreb: Kineziološki fakultet sveučilišta u Zagrebu.

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Andrijašević, M., Jurakić, D. (ur) (2011). Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije -Sportska rekreacija u funkciji unapređenja zdravlja. Osijek: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kineziologa Grada Osijeka.

2. Andrijašević, M. (ur.) (2009). Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije – Upravljanje slobodnim vremenom sadržajima sporta i rekreacije. Zagreb: Kineziološkifakultet Sveučilišta u Zagrebu

3. Andrijašević, M. (ur.) (2008). Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije – Kineziološka rekreacija i kvaliteta života. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

4. Trkulja Petković, D. (2009). Aktivnim odmorom brže do oporavka organizma. Belupo glasilo, 128: 14-16.