Komunikacija u odgoju i obrazovanju

 1. Analizirati i razumjeti osnove komunikacije u sportu i sportskoj rekreaciji
 2. Unaprijediti vlastite komunikacijske vještine i usvojiti tehnike nenasilne komunikacije (javno govorenje/prezentiranje, aktivno slušanje, empatija, JA poruke…)
 3. Adekvatno prepoznati i reagirati na individualne potrebe djece s kojom se radi, kao i drugih dionika sporta i sportske rekreacije
 4. Osmisliti aktivnosti kojima bi se unaprijedila komunikacija u sportu i sportskoj rekreaciji                                                                                                                                                                      Opisati i razumjeti opseg, pojavne oblike i uzroke vršnjačkog nasilja u sportskom pkruzenu, posebice u kontekstu grupnih sportova
 5. Razumjeti, izraditi i koristiti osnovne strategije izgradnje sigurnog okruženja unutar sportske skupine/a, tehnike rješavanja sukoba i vršnjačke medijacije

1.Vrste i oblici komunikacije (što je komunikacija, verbalna i neverbalna, interpersonalna, intrapersonalna, masovna, grupna, izravna, neizravna…)

2. Komunikacija u organizacijama (sheme komuniciranja, neformalna, formalna, horizontalna i vertikalna, interkulturalno komuniciranje, glasine kao

način komunikacije, organizacijska klima; izgrađivanje odnosa u nastavi)

3. Prepreke u komunikaciji na razini pojedinca i na razini grupe (organizacije)

4. Prezentacijske vještine (prvi dojam, kongruentnost poruke, ometači pažnje, neverbalna komunikacija – mimika i geste, trema njezino prevladavanje, najčešće pogreške u javnom nastupanju i prezentiranju, glas i ton, vježbe za glas i izgovor, gostovanje priznatih profesionalaca koji rade u elektroničkim medijima)

5. Nenasilna komunikacija (aktivno slušanje, empatija, JA poruke, rješavanje sukoba, medijacija…)

6. Nasilje u sportskim skupinama i načini njegova sprječavanja/suzbijanja

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

 

 1. Ajduković, M. i Pečnik, N. (1994). Nenasilno rješavanje sukoba, Alinea,  Zagreb.
 2. Arvaj, N., Bužinkić,E., i Đorđević, I. (2010). Vodič kroz medijacu za učenice i učenike. Čakovec: Mreža mladih Hrvatske.
 3. Isić, U. (2010). Vršnjačka medijacija: vodič za pedagoge i psihologe. OSCE.
 4. Langer, I., Schultz von Thun, F., Tausch, R. (2003.) Kako se razumljivo izražavati, EruditA, Zagreb
 5. Peko, A. (2000.) Komunikacija. U: Zajedno jači, PRONI centar za socijalno podučavanja, Osijek, 61. –81.
 6. Pregrad, J. (2010). Program prevencije vršnjačkog zlostavljanja za sigurno i poticajno okruženje u školama. 2. dopunjeno izdanje. Zagreb : Ured UNICEF-a za Hrvatsku
 7. Rosenberg, M.B. (2006.) Nenasilna komunikacija – jezik života, Centar za mir, nenasilje i ljudska

 

 

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Bognar, L. (1998.) Govor nenasilja, http://ladislav-bognar.net/drupal/