Kineziološka terminologija i komunikcija na hrvatskom jeziku

Nakon uspješnog svladavanja gradiva iz kolegija, Kineziološka terminologija i komunikacija u hrvatskom jeziku studenti će moći:
-objasniti osnovne pojmove i postavke interpersonalne komunikacije (komunikacije licem u lice)
-primijeniti u komunikaciji različite govorne i pisane oblike
-izvesti uspješan javni govor, govor uvjeravanja i govor koji ostavlja dojam
-primijeniti vještine raspravljanja u različitim komunikacijskim kontekstima
-primijeniti vještine aktivnoga slušanja u interpersonalnoj komunikaciji (komunikaciji licem u lice)
-primijeniti vještine negovorne komunikacije kao dopune govornoj
-procijeniti poštivanje govornoga bontona u svakodnevnim komunikacijskim susretima
-vrjednovati uspješnost komunikacije u razrednom okruženju
-sastaviti različite pisane oblike (životopis, poslovno pismo, prijava na natječaj, zapisnik)
-primijeniti različite funkcionalne stilove hrvatskoga standardnoga jezika u pisanoj komunikaciji
-usvojiti valjanu kineziološku terminologiju.

Kolegijem će se obraditi sadržaji javne komunikacije (javni nastup, javno obraćanje). Svrha je kolegija pojasniti i objasniti normativnost hrvatskoga jezika kroz normativne priručnike; pravopis, gramatika, rječnik, te stečena znanja oprimjeriti i primijeniti u svakodnevnoj komunikaciji. Kolegijem će se obraditi svi funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, posebice administrativni i znanstveni funkcionalni stil. Posebna će se pozornost posvetiti razvijanju govorništva i razvijanju komunikacijskih vještina u odnosu na kineziološku terminologiju i potrebe kineziološkoga nazivlja.

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1. Boban, V. (2003): Počela govorne komunikacije. Zagreb: Pales.
2. Neill, S. (1994): Neverbalna komunikacija u razredu. Zagreb: Educa.
3. Škarić, I. (2000): Temeljci suvremenoga govorništva. Zagreb: Školska knjiga.

 Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
150
Adubato, S., Foydi Geronimo, T. (2004): Govorite iz srca. Zagreb: Alinea.
Apel, H.J. (2003): Predavanje: uvod u akademski oblik poučavanja. Zagreb: Erudita.
Aristotel: Retorika. (bilo koje izdanje).
Benien, K. (2006): Kako voditi teške razgovore. Zagreb: Erudita.
Biškup, J. (1990): Osnove javnog komuniciranja. Zagreb: Školska knjiga.
Brajša, P. (1993): Menedžerska komunikacija. Zagreb – Varaždin: Društvo za razvoj
informacijske pismenosti.
Brajša, P. (1994): Pedagoška komunikologija. Zagreb: Školska
novine. Brajša, P. (1996): Umijeće svađanja. Pula: C.A.S.H.
Brajša, P. (2000): Umijeće razgovora. Zagreb: C.A.S.H.
Bruner, J. (2000): Kultura obrazovanja. Zagreb: Educa. (1. poglavlje Kultura, um i obrazovanje,
str. 17-57.)
Buzan, T. (2004): Kako izrađivati mentalne mape. Zagreb: Veble
commerce. Buzan, T. (2006): Brzo čitanje. Zagreb: Veble commerce.
Čurković-Kalebić, S. (2003): Jezik i društvena situacija. Zagreb: Školska knjiga. (6. poglavlje:
Razred i razredni govor, str. 52 -69.)
Gnjato, V. (2003): Sastanci, interesno komuniciranje. Zagreb: Alinea.
Gottesman, D., Mauro, B. (2006): Umijeće javnog nastupa. Zagreb: Naklada Jesenski i
Turk. Laufer, I., Schulz von T., Tausch, R. (2003): Kako se razumljivo izražavati. Zagreb:
Erudita.
Miljković, D., Rijavec, M. (2002): Menadžerske vještine 3. Zagreb: IEP-D2 VERN.
Novosel, P. (1991): Uvod u suvremenu psihologiju. Zagreb: Grafički zavod
Hrvatske. Pavić, D., Sirovica, B. (1995): Čitajte brže, pamtite bolje. Karlovac:
NIZMH.
Petar, S. (2001): Recite to jasno i glasno. Rijeka: Andromeda, Positive Business