Kineziološke aktivnosti djece s posebnim potrebama

     Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:

  • objasniti i razlikovati različite vrste teškoća i deformitete lokomotornog sustava
  • kreirati program vježbanja svakog sudionika u procesu vježbanja s obzirom na njegovu dijagnozu (npr. Down sindrom, autistični razvojni pervazivni poremećaj, kardiovaskularne probleme)
  • izdvojiti i prilagoditi vježbe i intenzitet aktivnosti aktualnom stanju svakog djeteta
  • kreirati i primijeniti igru kao metodu rada u kineziterapijskom programu djece s posebnim potrebama

Uvod u kineziterapiju. Pravila u radu s djecom s posebnim potrebama. Individualni pristup radu. Oštećenja lokomotornog sustava (loša držanja; skolioze; kifoze; lordoze; ravna stopala).

Kineziološke aktivnosti djece s Downovim sindromom, autističnim razvojnim pervazivnim poremećajem i ADHD-om. Kineziološki sadržaji i specifične vježbe primjerene vrsti poteškoće u

razvoju. Izrada individualnog programa vježbanja s obzirom na zdravstveno stanje djeteta i rad u homogeniziranim skupinama.

 Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.  Kosinac, Z. (2008). Kineziterapija sustava za kretanje. Gopal. Split K

2.  Kosinac, Z. (1995). Spušteno stopalo. Mjere i postupci u tretmanu spuštenog stopala. Udžbenik Sveučilišta u Splitu.

3.   Mišigoj-Duraković i suradnici (1999). Tjelesno vježbanje i zdravlje. Grafos, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Pejčić, A. (2001). Zdrav duh u zdravu tijelu, Rijeka, Sveučilište u Rijeci. 2. Radovi objavljeni u zbornicima znanstveno-stručnih skupova Kineziološkog fakultete i Udruge kineziologa Hrvatske