Osnove kineziološke rekreacije

Studenti će biti osposobljeni razumjeti zakonitosti rekreacije kao kineziološkog utiliteta, te primijeniti znanja u procesu organizacije kineziološke rekreacije u različitim uvjetima i za različite potrebe sudionika. U vezi s navedenim, studenti će moći:

1.  analizirati i prepoznati kriterije za implementaciju specifičnih kinezioloških programa u praksi,

2.  teoretski i praktično integrirati temeljna znanja iz kineziologije,

3.  kreirati postupke planiranja i programiranja rada u timu stručnjaka iz drugih područja,

4.  primijeniti individualni i grupni rad u provedbi transformacijskih programa kineziološke rekreacije,

5.  pratiti dinamiku promjena u struci i prilagođavati se tržištu,

6.  prezentirati različite projekte vezane uz kineziološku rekreaciju.

Nastavne teme:

Opći pojmovi i podjela kineziološke rekreacije prema područjima, interdisciplinarnost i pozicioniranje kineziološke rekreacije u odnosu na kineziologiju i ostala znanstvena područja;

Definicije i podjela rekreacije, sportske rekreacije, kineziološke rekreacije;

Načela kineziološke rekreacije;

Ciljevi i funkcije kineziološke rekreacije;

Programi i sadržaji kineziološke rekreacije i njihova podjela prema vrsti i namjeni;

Kineziološka rekreacija u funkciji unapređenja radnih i profesionalnih sposobnosti;

Obilježja rada, umora, odmora i oporavka (modeli tjelesnog vježbanja za potrebe djelatnika);

Sistematizacija kineziološke rekreacije u slobodnom vremenu, prema strukturi sudionika, mjestu, vremenu, načinu provedbe i ciljevima;

Važnost, uloga i zadaci stručnjaka u kineziološkoj rekreaciji;

Modeli organiziranja sportske rekreacije izvan mjesta boravka;

Motivacija sudionika za redovitom primjenom rekreativnog oblika vježbanja;

Promjena antropoloških obilježja zbog starenja i prilagodba odgovarajućih kinezioloških tretmana;

Preventivni programi sportske rekreacije;

Sportska rekreacija i turizam (stanje u RH i svijetu, uloga i funkcije sportske rekreacije, modeli primjene);

Suvremeni – aktualni selektivni programi u turizmu (lječilišni, klimatski, wellness, spa, teambuilding, outdoors i dr.);

Zdravstveno-preventivni programi sportske rekreacije u turizmu (medicinski programirani

aktivni odmori);

Društveno-ekonomska uvjetovanost kineziološke rekreacije; menadžment i upravljačke strukture te mogućnosti razvoja kineziološke rekreacije u RH;

Negativni učinci modernog stila života (morbogeni činitelji);

Hipokinezija (definicija, evolucijski osvrt, analiza sadašnjeg stanja, moguće solucije rješenja problema);

Stres (pojmovno određenje, najčešći stresori, stres i tjelesna aktivnost, prevencija, stres menadžment);

Prekomjerna tjelesna težina (uzroci, posljedice, važnost i mogućnosti tjelesne aktivnosti/sportske rekreacije u prevenciji, ublažavanju i/ili otklanjanu poteškoća);

Tranzitivni oblici aktivnosti u sportskoj rekreaciji (definicija, struktura, značajke);

Uloga i značaj sportsko-rekreacijskih programa u prirodi;

Komplementarni programi sportske rekreacije.

  Obvezatna literatura 

Zenić, Sekulić, N. (2011). Elementi kineziološke rekreacije: kineziološka rekreacija, slobodno vrijeme i društveni utjecaji.. Split: Kineziološki fakultet Split.

Andrijašević, M. (2010). Kineziološka rekreacija. Zagreb: Kineziološki fakultet Zagreb.

Bilić, Ž., Bonacin, D. (2007). Uvod u kineziološku rekreaciju. Mostar: Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti.

Andrijašević, M. (2004). Suvremeni programi sportske rekreacije, u: Bartoluci, M. (ur.) Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa Sport u turizmu, Zagreb.

 Dopunska literatura 

1.  Kuna, D., Jenko Miholić, S. & Peršun, J. (2018). Intensifying physical education classes through the application of contemporary aerobics program. Acta Kinesiologica, 12(2), 45-50.

2.  Andrijašević, M., Jurakić, D (ur) (2011). Sportska rekreacija u funkciji unapređenja zdravlja. Zagreb: Kineziološki fakultet Zagreb.

3.  Jurakić, D., Andrijašević, M., Pedišić, Ž. (2010). Osnove strategije za unapređenje tjelesne aktivnosti i zdravlja zaposlenika srednje dobi s obzirom na obilježja radnog mjesta i sklonosti ka sportsko-rekreacijskim aktivnostima. Sociologija i prostor, 48(1): 113-131.

4.  Andrijašević, M. (ur.) (2009). Upravljanje slobodnim vremenom sadržajima sporta i rekreacije. Zagreb: Kineziološki fakultet Zagreb.

5.  Andrijašević, M. (ur). (2008). Kineziološka rekreacija i kvaliteta života. Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije, Kineziološki fakultet Zagreb.

6.  Andrijašević, M. (2004). Programi i sadržaji razvoja sportsko-rekreacijskog turizma u Hrvatskoj. U: Bartoluci, M. i sur. (ur.) Menadžment u sportu i turizmu. Zagreb: KF, EF.