Kineziološka metodika u osnovnoškolskom obrazovanju

Primijeniti stečena znanja u nastavi, izvannastavnim i izvanškolskim organizacijskim oblicima rada u osnovnom školstvu.

Poznavanje propisanih nastavnih planova i programa tjelesne i zdravstvene kulture Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Studenti će biti u stanju:

 1. poznavati antropološka obilježja djece,
 2. upoznati ustrojstvo osnovnog školstva,
 3. poznavati svrhu i smjernice rada u tjelesnom i zdravstvenom odgojno-obrazovno području,
 4. izraditi izvedbeni nastavni plan i program rada tjelesne i zdravstvene kulture za osnovnu školu,
 5. upoznati pripremanje nastavnog procesa tjelesne i zdravstvene kulture pomoću informatičkih namjenskih programa,
 6. upoznati osobnu i školsku stručnu dokumentaciju,
 7. vrednovati odgojno-obrazovni rad u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi,
 8. poznavati elemente provjeravanja i ocjenjivanja u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi,
 9. kvalitetno provesti sat tjelesne i zdravstvene kulture u redovitoj nastavi osnovnog školstva,
 10. razumjeti učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.

1. Antropološka obilježja djece – Školsko dječje doba. Predpubertet. Pubertet.

2. Ustrojstvo osnovnog školstva

3. Odgojno-obrazovni i nastavni proces – Odgojno-obrazovni proces (rad). Nastavni proces (rad). Oblici odgojno-obrazovnog rada u školstvu. Opće odrednice odgojno-obrazovnog rada nastavnika.

4. Tjelesno i zdravstveno odgojno-obrazovno područje – Svrha i smjernice odgojno-obrazovnog rada (smjernice odgojno-obrazovnog rada u tjelesnom i zdravstvenom području: obrazovna smjernica, kinantropološka i odgojna smjernica)

5. Tjelesno i zdravstveno odgojno-obrazovno područje – Oblici odgojno-obrazovnog rada u tjelesnom i zdravstvenom području (nastavni rad, izvannastavne aktivnosti, izvanškolske aktivnosti)

6. Propisani nastavni planovi i programi u tjelesnom i zdravstvenom području – Propisani plan i program tjelesne i zdravstvene kulture za osnovno školstvo

7. Planiranje i programiranje nastavnog procesa – Nastavni proces (rad) u tjelesnom i zdravstvenom području. Pojam i postulati planiranja i programiranja (vertikalna i horizontalana unutar predmetna povezanost, među predmetna povezanost). Pristupi izvedbenom planiranju i programiranju u osnovnom školstvu. Opći postupci izrade izvedbenom nastavnog plana i programa (pripremna i završna faza izrade).

8. Planiranje i programiranje redovite nastave i izvannastavnih aktivnosti u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi osnovnog školstva – Model izvedbenog nastavnog plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture u predmetnoj nastavi osnovne škole Model izvedbenog plana i programa izvannastavnih aktivnosti tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnom školstvu

9. Pripremanje nastavnog procesa – Državna razina. Školska razina. Predmetna razina. Tipovi nastavnih sati. Posebnosti rada na satima tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnom školstvu.

10. Informatizacija pripremanja nastavnog procesa u tjelesnom i zdravstvenom području – Baza podataka. Planiranje, programiranje i pripremanje nastave. Baza informacija. Školsko športsko društvo.

11. Vrednovanje odgojno-obrazovnog rada – Praćenje. Provjeravanje (metode i vrste provjeravanja). Ocjenjivanje (načela ocjenjivanja). Elementi provjeravanja i ocjenjivanja (motorička znanja, motorička postignuća, kinantropološka postignuća, odgojni učinci). Zaključno ocjenjivanje. Smisao praćenja i provjeravanja kinantropoloških obilježja učenika. Odnos nastavnika prema praćenju, provjeravanju i ocjenjivanju.

12. Učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama – Daroviti učenici. Učenici s teškoćama.

13. Metodička načela (principi) – Načelo razumljivosti i zornosti. Načelo sustavnosti i postupnosti. Načelo svestranosti i usmjerenosti. Načelo raznovrsnosti i učinkovitosti. Načelo primjerenosti i individualiziranosti. Načelo svjesnosti i aktivnosti. Načelo odgojnosti i zdravlja

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.  Neljak, B. (2011). Kineziološka metodika u osnovnom i srednjem školstvu. Priručnik, Gopal, Zagreb: Kineziološki fakultet.

2.  Neljak, B., Novak, D., Sporiš, G., Višković, S. (2011). Metodologija vrednovanja kinantropoloških obilježja učenika u tjelesnoj i  zdravstvenoj  kulturi  –  CROFIT  NORME.  (Zavod  za  opću  i  primijenjenu  kineziologiju  – interni  nastavni  recenzirani materijal). Zagreb: Kineziološki fakultet.

3.  Neljak, B., Milić M., Božinović Mađor, S., Delaš Kalinski, S. (2009). Vježbajmo zajedno 1, 2, 3, 4. Priručnik s CD-om  za učiteljice/učitelje tjelesne i zdravstvene kulture od 1. do 4. razreda osnovne škole. Profil.

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Republika Hrvatska (2006). Nastavni plan i program za osnovnu školu. Zagreb: Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa.

 • 9.6.2021
 • 23.6.2021
 • 15.9.2021
 • 29.9.2021