Holistički pristup tjelesnom vježbanju

Nakon uspješno završenog predmeta studenti će moći :

–  analizirati utjecaj tjelesnog vježbanja na cjelokupno zdravlje

–  razlikovati, rangirati i vrednovati sve komponente cjelovitog pristupa  tjelesnom zdravlju

–  razviti program tjelesnog vježbanja u skladu s komponentama koje uključuju cjeloviti pristup zdravom životu

–  procijeniti i utvrditi zdravstveni status pojedinca te

–  kreirati program koji će unaprijediti sve komponente zdravlja u skladu s holističkim pristupom.

 1.  

  1. Utjecaj i važnost tjelesnog vježbanja na cjelokupno zdravlje čovjeka

  2. Važnost i razvoj pojedinih motoričkih sposobnosti.

  3. Odmor i oporavak kao važan faktor u procesu tjelesnog vježbanja.

  4. Emocionalna inteligencija u sportu i tjelesnom vježbanju

  5. San kao osnova za funkcioniranje organizma i oporavak.

  6. Prehrana sportaša kao jedan od najvažnijih aspekata kako treninga tako i zdravog načina života.

  7. Optimalna hidracija koja predstavlja jednog od važnijih čimbenika u sportu i tjelesnom vježbanju.

   

 Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Ožbolt, I. (2016). Kako koristiti tijelo. Zagreb; Profil d.o.o.

2. Radovanović, G. (2016). Tajna Zdravlja. Zagreb; G.M.E.N. d.o.o.

3. Čorak, N. (2001). Fitness&bodybuilding. Zagreb; Hinus d.o.o.

4. Perkov, D. (2000). Body building – sustavni trening. Zagreb; Astroida d.o.o

5. Tićak, K. (1997). Oblikovanje tijela za žene. Zagreb; Astroida d.o.o.

6. Mikić, B., Ahmetović, O. (2006) Ishrana i oporavak. PrintCom d.o.o. Tuzla

7. Mišigoj-Duraković, M. (2018) Tjelesno vježbanje i zdravlje. Zagreb; Znanje d.o.o.