Holistički pristup tjelesnom vježbanju

Student će moći:

 • objasniti utjecaj tjelesnog vježbanja na cjelokupno zdravlje
 • razlikovati, rangirati i vrednovati sve komponente cjelovitog pristupa u tjelesnom vježbanju.
 • pripremiti i razviti program tjelesnog vježbanja u skladu s komponentama koje uključuju cjeloviti pristup zdravom životu      organizirati, kreirati i sastaviti cjeloživotni program usklađen s pravilima holističkog pristupa u procesu tjelesnog vježbanja.

Utjecaj i važnost tjelesnog vježbanja na cjelokupno zdravlje čovjeka

 1. Važnost i razvoj pojedinih motoričkih sposobnosti.
 2. Odmor i oporavak kao važan faktor u procesu tjelesnog vježbanja.
 3. Emocionalna inteligencija u sportu i tjelesnom vježbanju
 4. San kao osnova za funkcioniranje organizma i oporavak.
 5. Prehrana sportaša kao jedan od najvažnijih aspekata kako treninga tako i zdravog načina života.
 6. Optimalna hidracija koja predstavlja jednog od važnijih čimbenika u sportu i tjelesnom vježbanju.

·         Grundler et al. (2009) Europska računalna diploma : osnovni program – 7 modula : Syllabus 5.0, Pro-Mill, Varaždin

    Dopunska literatura

·         Baca, A. (2014) Computer Science in Sport: Research and Practice, Routledge

·         Alewine, M.C., Mark Canada, M. (2017) Introduction to Information Literacy for Students, John Wiley & Sons

    Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu

 

 • 13.12.2021 u 11 sati
 • 03.02.2022. u 12 sati
 • 17.02.2022 u 12 sati
 • 15.06.2022 u 12 sati
 • 30.06.2022 u 12 sati
 • 08.09.2022 u 11 sati
 • 22.09.2022 u 11 sati