Ekonomika i menadžment u sportu

Student će moći:
1. Razlikovati temeljne pojmove iz područja ekonomike i menadžmenta sporta, tržišne ponude i tržišne potražnje proizvoda i usluga sportskog karaktera;
2. Identificirati pojedine funkcije menadžmenta u sportu i načine upravljanja sportskim organizacijama;
3. Interpretirati relevantne podatke iz područja menadžmenta u sportu koju su potrebni za donošenje zaključaka u pojedinom segmentu sportske organizacije;
4. Klasificirati osnovne izvore financiranja i vrste troškova u poslovanju pravnih subjekata u sportu;
5. Formulirati odluke na temelju stečenih znanja s ciljem argumentiranog rješavanja izazova u sportskoj organizaciji; 

Kontekst sporta. Ekonomika sporta kao znanstveno-nastavna disciplina. Predmet, cilj, zadatci ekonomike sporta. Valorizacija društvenih i ekonomskih učinaka sporta.  Financiranje u sportu (način i izvori financiranja u sportu). Ekonomika poslovanja sportskih organizacija. Ekonomika korištenja resursa u djelatnosti sporta. Pojam, vrste i uloga resursa u sportu. Ekonomika rada u sportu. Obračun i raspodjela u sportskim organizacijama. Upravljanje troškovima u sportu. Ekonomska mjerila uspješnosti poslovanja. Razvoj i funkcije menadžmenta. Menadžment u sportu. Definicija i funkcije menadžmenta u sportu. Planiranje u sportskom menadžmentu. Organiziranje u sportskom menadžmentu. Upravljanje ljudskim resursima u sportu. Organizacijsko ponašanje u sportskim organizacijama. Elementi organizacijskog ponašanja u sportskim organizacijama. Motivacija kao teorija i praksa u upravljanju ljudskim resursima. Proces kontroliranja u sportskom menadžmentu. Financijski menadžment i budžetiranje u industriji sporta. Menadžment sporta u turizmu. Organizacija sporta u Hrvatskoj. Menadžment malih i neprofitnih sportskih organizacija. Menadžment sportskih organizacija, kakvoće i izvedbe. Upravljanje i etika u sportu. Upravljanje sportskim proizvodnim aktivnostima, kvalitetom i izvedbom. Strateška orijentacija organizacije i strategija
proizvodnih aktivnosti. Oblikovanje organizacijskih proizvoda, usluga i procesa. Kontroling proizvodnje. Upravljanje sportskim događajima i objektima. Upravljanje rizicima. Sportovi i pravo. Uloga poduzetništva u sportu. Primjena marketinga u sportu.

OSNOVNA
1. Beech J., Chadwick S. (2010). Sportski menadžment, Prentice Hall, Financial Times, Mate d.o.o. Zagreb.
2. Bartoluci, M. (2003). Ekonomika i menedžment sporta, Informator, Kineziološki fakultet, Zagreb,
DOPUNSKA
1. Smith A.C.T. (2008). Introduction to sport marketing, Elsevier, Oxford.
2. Shilbury D., Westerbeek H., Quick S. (2009). Strategic sport marketing (3. izdanje), Allen & Unwin, Crows Nest NSW 2065, Australia
3. Novak, I. (2006). Sportski marketing i industrija sporta, Maling, Zagreb.
4. Bartoluci, M. i suradnici (2004). Menedžment u sportu i turizmu (Management in sport and tourism), Kineziološki fakultet i Ekonomski fakultet, Zagreb