Didaktika

Nakon položenog ispita iz didaktike studenti će biti u stanju: 

-objasniti, usporediti i interpretirati temeljne pojmove iz didaktike,

 – odrediti pojam kurikuluma i njegove značajke,

 – formulirati ciljeve učenja i ishode učenja

 – izraditi nastavni plan, nastavni program, izvedbeni nastavni program,

 -analizirati važne elemente, ciljeve i karakteristike odgojno-obrazovnoga procesa,

-obrazložiti funkciju i značaj formalnog i neformalnog učenja kako za pojedinca tako i za društvo u cjelini,

-analizirati ulogu i odnose čimbenika obrazovanja u kontekstu  školske kulture i kulture nastave,

-kritički i argumentirano komentirati suvremenu i tradicionalnu didaktičku problematiku  razvijajući kritičko mišljenje,

-pravilno upotrijebiti suvremene nastavne metode, pristupe, oblike rada i izvore ovisno o razini i vrsti odgojno-obrazovnoga procesa kao i o sposobnostima i specifičnostima  učenika,

-koristiti strategije aktivnoga učenja, samoevaluacije i evaluacije.

Povijest didaktike i razredno-predmetno-satnog sustava nastave (W. Ratke, J. Komensky, J.F. Herbart, Herbart-Zillerovi formalni stupnjevi, “stara” škola, H. Gaudig, G. Kerschensteiner, J. Dewey, radna škola). Osnovni pojmovi. Didaktika, obrazovanje, odgoj, nastava, edukacija, naobrazba, izobrazba, školovanje. Kultura škole i kultura nastave. Odgojno-obrazovna klima.  Ciljevi i zadaće nastave. Taksonomijsko određivanje ciljeva. Nastava kao komunikacija. Pitanje u nastavi. Interaktivnost nastave. Svrha, ciljevi i zadaće obrazovanja i nastave. Opći ciljevi obrazovanja, individualni ciljevi, praćenje ostvarivanja ciljeva obrazovanja. Ciljevi i zadaće nastave. Sadržajna i organizacijska utemeljenost nastave. Koncept kurikuluma. Školski kurikulum. Nacionalni kurikulum. Nastavni plan i program. Opseg, dubina i slijed obrazovnog programa. Praćenje programskog oblikovanja sadržaja. Organizacijska utemeljenost nastave. Nastavni izvori. Nastavne metode. Nastavne tehnike. Socijalno-radni oblici rada u nastavi. Suradničko učenje. Projektna nastava. Tijek nastavnoga procesa. Od nastavnikova poučavanja do učenikova samostalnog učenja. Osposobljavanje učenika za samoobrazovanje. Poučavanje i učenje izvan škole. Samoorganizirano učenje. Učitelj-čimbenik kvalitete nastave. Vrednovanje obrazovanja.

 Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Bognar, L. i Matijević, M. (2002). Didaktika. Zagreb: Školska knjiga

2. Jelavić, F. (2008). Didaktika. Jastrebarsko: Naklada Slap

3. Peko, A., Varga, R., Mlinarević, V., Lukaš, M. i Munjiza E. (2014) Kulturom nastave (p)o učeniku. Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet u Osijeku

4. Peko, A. (1999.) Obrazovanje. U: Antun Mijatović(ur.) Osnove suvremene pedagogije. Zagreb: HPKZ, 205-223 str.

        Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.  Desforges,C. (2001).  Uspješno učenje i poučavanje: psihologijski pristupi. Zagreb: Educa

2.  Glasser, W. (2005). Kvalitetna škola. Zagreb: Alinea

3.  Jensen, E. (2003). Super- nastava. Zagreb: Educa

4.   Kiper,H./Mischke,W. (2008). Uvod u opću didaktiku. Zagreb: Educa

5.   Marsch, J.C. (1994).  Kurikulum: Temeljni pojmovi. Zagreb: EDUCA

6.   Meyer,H. (2005.) Što je dobra nastava?, Zagreb: EruditA