Biomehanika

Student će moći:

 1. pravilno primijeniti osnovne biomehaničke varijable te statičke, kinematičke i dinamičke izraze,
 2. pravilno analizirati gibanja i uzročnike gibanja
 3. Interpretirati osnovne fizikalne, tehničke i biomehaničke pojmove te fizikalne teorije i zakone
 4. razumjeti metodologiju biomehaničke analize i uz prikladnu senzoriku interpretirati dobivene nalaze;
 5. analizirati osnovne biomehaničke elemente za pojedine sportske grane

Definicija biomehanike kao interdisciplinarne grane znanosti; modelima istraživanja i primjene; eksternim i internim elementima biomehanike; o mehanici; mehanici fluida i nauci o toplini; razvoju tehnika i tehnologija mjerenja; klasični zakoni mehanike (sile, linearna kinematika i kinetika, okretni i moment, kutna kinematika i kinetika); biomehanička svojstva bioloških materijala; osnove kretanja i pokreta (poluge lokomotornog aparata i njihova funkcija); geometrijske značajke ljudskog tijela; osnove kinematike i dinamike ljudskog tijela – antropometrija. Sile i njihova primjena u sportskim disciplinama (gravitacija, težište, reakcione sile, trenje, napetosti, uzgon, sile otpora (mehanika fluida: aerostatika, aerodinamika, hidrostatika i hidrodinamika); rad, snaga, energija (procjena sile, rada i snage pri kretanju); kvalitativna biomehanička analiza.

LITERATURA

OSNOVNA

1.       Dželalija, N. Rausavljević (2003).  Biomehanika sporta, Sveučilište u Splitu

2.       McGinnis, P.M. (2013). Biomechanics of Sport and Exercise, 3rd Ed., State University of New York, College at Cortland, Human Kinetics

DOPUNSKA

1.       Medved, V. (2001).  Measurement of Human Locomotion. CRC Press, Boca Raton, Fl

2.       Mejovšek, M. (1997).  Biomehanika sporta. U: Priručnik za sportske trenere (ur. D. Milanović), Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 359-394.

3.       Knudson, D. (2007)  Fundamentals of Biomechanics, 2nd Ed., Springer Science+Business Media, LLC

4.       Rose, J., Gamble, J.G., (Eds.) (1994) Human Walking – Second edition. Williams&Wiliams, Baltimore, Md.

5.       Ed. Zatsiorsky, V.M. (2000)  Biomechanics in sport: performance improvement and injury prevention, Blackwell Science Ltd.

 

 

 

 

 • 3.2.2022. u 11 sati 
 • 17.2.2022 u 11 sati 
 • 17.6.2022 u 11 sati 
 • 18.6.2022. u 15,30 sati (izvanredni) 
 • 1.7.2022. u 11 sati 
 • 2.7.2022 u 15,30 sati (izvanredni ) 
 • 8.9.2022 u 11 sati 
 • 10.9.2022 u 15.30 sati (izvanredni)
 • 22.9.2022 u 11 sati 
 • 24.9.2022 u 15.30 (izvanredni)