Kineziološka metodologija s kineziometrijom

Student će moći:

 1. prepoznati problem u području primijenjene kineziologije,
 2. poznavati i primijeniti mjerne instrumente u kineziologiji
 3. odabrati adekvatne postupke za objašnjenje kinezioloških fenomena.

Općenito o znanosti, mjerenje, metrijske karakteristike, konstrukcija mjernih instrumenata, nacrt istraživanja. Pojam i podjela statističkih metoda, prikupljanje, organiziranje i unos podataka; uređivanje i prikazivanje podataka, osnovne parametrijske i neparametrijske metode za analizu podataka – deskriptivni parametri, z- vrijednosti, testovi za analizu razlike, korelacije.

OSNOVNA

 1. Mejovšek, M. (2003). Uvod u metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.

DOPUNSKA

 1. Šošić, I. (2004). Primijenjena statistika. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Petz, B. (2002). Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 3. Dizdar, D. (2006). Kvantitativne metode. Zagreb: Kineziološki fakultet.
 4. Pedišić, Ž., Dizdar, D. (2010). Priručnik za kvantitativne metode. Zagreb: Kineziološki fakultet.                                                                                                                  Viskić-Štalec, N. (1997). Osnove statistike i kineziometrije. U: Priručnik za sportske trenere (str. 303-356). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
 • 5.2.2021
 • 19.2.2021
 • 11.6.2021
 • 25.6.2021
 • 10.9.2021
 • 24.9.2021