16.11.2021

Interni natječaj za prijavu institucijskih znanstveno-istraživačkih projekata Kineziološkog fakulteta Osijek za 2022. godinu – SciKifos2022.

INTERNI NATJEČAJ ZA PRIJAVU INSTITUCIJSKIH ZNANSTVENO- ISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA OSIJEK ZA 2022. GODINU

SciKifos2022

 

Kineziološki fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (dalje u tekstu Fakultet) raspisuje interni natječaj za prijavu znanstveno-istraživačkih projekata čija je osnovna svrha osigurati potporu istraživačkom radu zaposlenika Fakulteta. Na navedenom natječaju će se raspodijeliti iznos od 40.000,00 kn, a osigurat će se iz namjenskih sredstava za institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti.

Uvjeti natječaja:

 • na natječaj se mogu prijaviti istraživačke skupine sastavljene od najmanje tri, a najviše 6 članova, pri čemu svaka skupina mora imati jednog voditelja;
 • voditelj projekta mora biti djelatnik Fakulteta znanstveno-nastavnom zvanju;
 • u istraživačku skupinu mogu biti uključeni i vanjski suradnici, znanstvenici, istraživači ili stručnjaci koji nisu zaposlenici Fakulteta te studenti Fakulteta;
 • svaki voditelj projekta može predložiti najviše dva projekta te biti suradnik u najviše četiri istraživačke skupine (bez obzira je li voditelj ili ne);
 • svaka istraživačka skupina može zatražiti potporu u iznosu od najviše 5.000,00 kn;
 • tema projekta treba biti znanstveno kompetitivna te rezultirati objavom rezultata istraživanja u časopisima indeksiranim u WoSCC ili Scopus bazi;
 • predviđeno trajanje projekta je od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Prihvatljivi troškovi

Predviđena financijska sredstva po projektu mogu biti u maksimalnom iznosu do 5.000,00 kn te trebaju pokrivati troškove istraživanja te diseminacije rezultata istraživanja.

Prihvatljivi troškovi obuhvaćaju:

 • materijalne troškove (troškovi provođenja istraživanja (mjerenja, eksperimenti i sl.), terenski troškovi, potrošni materijal, troškovi prijevoda i lekture, licence za specifične softvere i sl.);
 • troškove opreme (nabavku sitne i srednje znanstvene opreme, održavanja i nadogradnje postojeće opreme);
 • troškove sudjelovanja na znanstvenim skupovima osoba koje sudjeluju na projektu;
 • troškove sudjelovanja na radionicama, ljetnim školama i tečajevima koji su povezani sa znanstvenim istraživanjem;
 • troškove objave rezultata projekta u znanstvenim publikacijama u otvorenom pristupu;
 • druge troškove po posebnom odobrenju.

 

Neprihvatljivi troškovi su:

 • troškovi honorara i dodataka na plaću članova istraživačke skupine i vanjskih suradnika;
 • troškovi organizacije znanstvenih skupova;
 • troškovi nabavke uredskog materijala i opreme, uključujući i standardnu informatičku opremu;
 • troškovi izdavanja znanstvenih ili stručnih časopisa te aktivnosti popularizacije znanosti;
 • troškovi lokalnog javnog prijevoza, osim troškova vezanih uz provođenje terenskih istraživanja;
 • troškovi koji primarno služe za nastavnu djelatnost;
 • ostali troškovi koji nisu povezani s konkretnim projektom.

Iznos financijskih sredstava koji će biti odobren za pojedinu istraživačku skupinu/prijedlog projekta ne ovisi o broju članova istraživačke skupine, nego o svrhovitosti troškova za ostvarivanje ciljeva projekta i provedbu aktivnosti. Sredstva se trebaju potrošiti do 31. prosinca 2022. godine. Ako za vrijeme provedbe projekta dođe do promjene u odnosu na prijavu voditelj je obavezan informirati Fakultet o nastalim promjenama. Po pozivu, voditelji projekata koji su dobili financijsku potporu trebaju podnijeti izvještaj o provedbi projekta i postignutim rezultatima.

Evaluacija projekata

Prijedlog o prihvaćanju/odbijanju projekata i iznosu financijske potpore donijet će Povjerenstvo za evaluaciju prijava na natječaj (u daljnjem tekstu Povjerenstvo). Povjerenstvo za evaluaciju prijava na natječaj imenuje Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta Osijek, a sastoji se od 5 članova u znanstveno-nastavnom zvanju. Članovi Povjerenstva mogu biti voditelji ili suradnici istraživačkih skupina na ovom natječaju, ali će se u postupku evaluacije izuzeti od evaluacije projekta u koji su uključeni.

U procesu evaluacije Povjerenstvo će bodovati svaki od sljedećih kriterija za koje je određen maksimalan broj bodova i osnovni načini procjene:

 • očekivani znanstveni doprinos projekta (manji/srednji/veliki): od 0 do 20 bodova;
 • interdisciplinarni karakter istraživanja i istraživačke skupine te međuodsječka suradnja (ne/da): 0 do 10 bodova;
 • uključivanje zaposlenika koji su na znanstvenom poslijediplomskom studiju u istraživačku skupinu (0-10 bodova);
 • uključivanje studenata Fakulteta u istraživačku skupinu (0-10 bodova);
 • namjenski planirana sredstva i realno procijenjeni troškovi (ne/djelomično/da): 0-20 bodova;
 • znanstvena produktivnost voditelja i suradnika (zaposlenici Fakulteta) u posljednjih 5 godina (10 bodova po radu indeksiranom u WoSCC i Scopusu čiji je autor/koautor voditelj ili član istraživačke skupine).

Povjerenstvo će provesti evaluaciju i bodovanje svih pristiglih prijava te izraditi bodovnu rang-listu. Povjerenstvo će temeljem rang-liste izraditi prijedlog projekata za financiranje te prijedlog iznosa sredstava po projektu, pri čemu će se za najbolje rangirane projekte predložiti  relativno veći dio potraživanih, realnih i potrebnih troškova,  dok će se za niže rangirane projekte predložiti relativno manji dio potraživanih troškova. Konačnu odluku o prihvaćenim projektima donijet će Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta Osijek.

Prijava na natječaj

Prijave se podnose u elektroničkom obliku na adresu e-pošte znanost@kifos.hr na posebnom obrascu koji je dio ovog natječaja te u tiskanom obliku s potpisom predlagatelja u Ured dekana gđi. Matei Šubarić. Rok prijave je 15 dana od objave Natječaja. Prijave koje stignu nakon navedenog roka i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja će biti objavljeni najkasnije u roku od 15 dana od roka za dostavu prijava.

 

prijavni obrazac_interni_projekti_2022

Dokumenti